取名字典

男孩取名常用字库

女孩取名常用字库

ān

càn

kǎi

ruò

míng

zhēng

hào

zhī

zhòng

zhé

xián

kūn

mèng

lín

zhuó

xīng

jìn

wén

pèi

hào

pèi

xuàn

xià

tíng

jǐng

jūn

dǐng

jùn

huàn

wěi

xiǎo

chāo

tíng

yǎn

xīn

zhǎn

zhì

wǎn

chǔ

羿

chū

jiā

shèng

chén

wěi

chén

hào

zhì

yún

hóng

jùn

lán

péng

hán

dōng

huá

jùn

rùn

huái

怀

bǐng

sōng

róng

jǐn

qīng

jié

bǎi

xiāo

yán

yàn

cóng

zhī

qiū

chéng

luò

xīn

luò

péi

fēng

yòu

míng

xiǎn

jìn

xiāo

qīng

jīn

zhī

zhāng

shū

chéng

lǎng

jǐn

luò

yìng

tiān

shì

jūn

wéi

míng

xùn

shī

yòu

chén

chén

téng

kǎi

jiāng

cóng

míng

qīng

héng

xiāng

shuò

zhēn

jiā

jǐng

hào

jǐng

yàn

shī

chāng

chàng

hào

qiān

xuān

ruì

huì

zhāo

yún

xīn

pèi

ēn

jìng

chí

xuě

yǐng

yún

luò

jiā

pèi

shū

míng

wǎn

shū

níng

chén

tián

qiàn

xià

xiǎo

qīng

niàn

jūn

yùn

cǎi

zhì

xiǎo

xiāo

ruì

xiǎo

jǐn

wǎn

qiān

jùn

jìng

wǎn

yáo

tián

hán

mǐn

ruò

hán

shī

shān

màn

xīn

màn

tóng

shī

yuè

shuò

lán

zhǐ

rùn

lán

mèng

qíng

ān

yíng

xīn

zhī

tóng

ān

xuān

wēi

chū

wǎn

jǐng

yīn

qīng

jǐn

nuò

xīn

yuè

jǐn

xīn

miào

shū

bèi

shū

wǎn

yǔn

xīn

qiàn

jīng

qiān

yōu

xiān

jué

yàn

líng

xīn

méng

huì

yīn

xián

chǔ

yuè

bèi

xuān

xiào

姿

màn

hóng

tóng

qiǎo

wǎn

líng

qiáo

qìn

zhēn

yòu

jǐn

槿

shàn

luò

shū

yán

wéi

专业取名工具

周易取名

传统国学取名字,权威全面专业

去起名

古诗词取名

诗词典故起名字,儒雅动人有寓意

去起名

定字取名

个性自由搭配组合,免费自助取名

去起名

五行取名

定制五行取名字,查缺补漏五行均衡

去起名

姓氏搭配取名

父母姓氏和名字搭配取名,个性独特有寓意

去起名

生肖取名

结合生肖喜忌取名,根据生肖吉凶推荐名字

去起名

星座取名

根据星座性格推荐契合的名字,弥补性格缺陷

去起名
名字测试工具

姓名测试打分

姓名与运程全方面分析评分,知名方能知命

去测名

取名字典

男孩女孩取名宜用字大全,查询字的取名寓意和含义

去查询

名字查重

查询全国同名同姓人数,为您分析遇到重名的概率。

去查重